Regulamin ZS

REGULAMIN DODATKOWYCH ZAJĘĆ SPORTOWYCH DLA STUDENTÓWPROWADZONYCH W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

§ 1

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument.
 2. Akademia Marynarki Wojennej – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
 3. Akademickie Centrum Sportowe – Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej.
 4. Dodatkowe zajęcia sportowe – zajęcia sportowe organizowane na terenie Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Promocja sportu akademickiego poprzez organizacje zawodów, szkoleń, konsultacji i zajęć dodatkowych”, umowa nr SONP/SP/462473/2020.
 5. Uczestnik – osoba posiadająca status studenta, który na podstawie Regulaminu uprawniony jest do brania udziału w Dodatkowych zajęciach sportowych.
 6. Minimalna liczba uczestników – minimalna liczba osób zapisanych na zajęcia w ramach danej sekcji, która warunkuje jej prowadzenie.
 7. Strona internetowa Akademickiego Centrum Sportowego – strona internetowa widniejąca pod adresem https://www.acs.amw.gdynia.pl.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Dodatkowe zajęcia sportowe prowadzone są przez pracowników Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt: „Promocja sportu akademickiego poprzez organizacje zawodów, szkoleń, konsultacji i zajęć dodatkowych”, umowa nr SONP/SP/462473/2020.
 2. Uczestnikiem Dodatkowych zajęć sportowych może być jedynie osoba posiadająca status studenta uczelni wyższe  znajdującej się na terenie województwa Pomorskiego.
 3. Pierwszeństwo w możliwości uczestniczenia w Dodatkowych zajęciach sportowych mają studenci Akademii Marynarki Wojennej.
 4. Dodatkowe zajęcia sportowe odbywają się w trybie semestralnym, tj. trwają przez 1 semestr zgodnie z harmonogramem roku akademickiego obowiązującym w Akademii Marynarki Wojennej z pominięciem przerw świątecznych oraz przerwy wakacyjnej.
 5. Dodatkowe zajęcia sportowe podzielone są na sekcje, które są  wyznaczane najwyżej na 1 tydzień przed rozpoczęciem nowego semestru.
 6. Wykaz dostępnych sekcji, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, publikuje się w określonym tamże terminie, na stronie internetowej Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej, wraz z informacją o terminie i godzinach odbywania się poszczególnych sekcji oraz dopuszczalną minimalną i maksymalną liczbą Uczestników.
 7. Każdy Uczestnik może uczestniczyć w maksymalnie dwóch sekcjach sportowych.
 8. Uczestnictwo w Dodatkowych zajęciach sportowych jest bezpłatne.

§ 3

Zapisy na zajęcia

 1. W celu zapisania się na Dodatkowe zajęcia sportowe Uczestnik wypełnia formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Akademickiego Centrum Sportowego oraz zapoznaje się z Regulaminem. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przekazać do Akademickiego Centrum Sportowego osobiście, skanem na adres poczty elektronicznej: a.sobieraj@amw.gdynia.pl lub listem za pomocą poczty tradycyjnej. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć kserokopię Elektronicznej Legitymacji Studenckiej z widocznym aktualnym hologramem jako potwierdzeniem posiadania statusu studenta.
 2. Uczestnik, składając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszelkie jego postanowienia.
 3. Akademia Marynarki Wojennej podejmuje decyzję w przedmiocie zapisu Uczestnika na Dodatkowe zajęcia sportowe zgodnie z przesłanym formularzem zgłoszeniowym, o czym informuje Uczestnika w wybrany przez siebie sposób.
 4. Uczestnik Dodatkowych zajęć sportowych ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w wybranej sekcji w każdym momencie trwania semestru. Rezygnację składa się w formie pisemnej, w sposób opisany w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 4

Skreślenie z zajęć, rozwiązanie sekcji sportowej

 1. Uczestnik, który skutecznie zapisał się na Dodatkowe zajęcia sportowe, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Akademii Marynarki Wojennej o utracie statusu studenta (skreśleniu z listy studentów w swojej uczelni). Powyższe skutkuje skreśleniem Uczestnika z listy osób zapisanych na Dodatkowe zajęcia sportowe i brakiem możliwości dalszego w nich uczestnictwa.
 2. Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zajęć w ramach danej sekcji jeżeli na dzień rozpoczęcia prowadzenia zajęć nie będzie minimalnej liczby zgłoszonych osób.
 3. Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo do rozwiązania danej sekcji sportowej jeżeli w czasie trwania semestru liczba Uczestników zapisanych na zajęcia zmniejszy się i będzie niższa niż Minimalna wymagana liczba uczestników.
 4. Akademia Marynarki Wojennej skreśla z listy osób zapisanych na Dodatkowe zajęcia sportowe Uczesnika, który w trakcie ich trwania przestał spełniać wymogi, o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu.
 5. O czynnościach podjętych zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu Akademia Marynarki Wojennej powiadomi Uczestników zapisanych na Dodatkowe zajęcia sportowe w wybrany przez siebie sposób.

§ 5

Odpowiedzialność

 1. Akademia Marynarki Wojennej nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone Uczestnikom biorącym udział w Dodatkowych zajęciach sportowych, powstałe w trakcie trwania Dodatkowych zajęciach sportowych lub których źródło powstało w trakcie trwania  Dodatkowych zajęciach sportowych.
 2. Uczestnik, składając formularz zgłoszeniowy, oświadcza że przyjmuje ryzyko powstania szkody w trakcie trwania Dodatkowych zajęć sportowych i nie będzie z tego tytułu dochodził względem Akademii Marynarki Wojennej żadnych roszczeń.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Uczestników przetwarzanych na podstawie Regulaminu jest Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.
 2. Administrator Danych Osobowych  przetwarzać dane osobowe zgłoszonych uczestników zgodnie z oświadczeniem zamieszczonym w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu,
  o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu.
 4. Administrator Danych Osobowych zagwarantuje osobom, których dane będą przetwarzane
  w toku realizacji projektu, prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 2. Akademia Marynarki Wojennej zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną̨ powiadomieni na 7 dni przed wejściem w zżycie każdej zmiany.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć́ na tle realizacji projektu, o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu, rozstrzygane będą przez sad miejscowo właściwym dla siedziby Akademii Marynarki Wojennej.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 08 lutego 2021 r. do dnia zakończenia realizacji projektu,
o którym mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu lub jego zmiany przez Akademię Marynarki Wojennej.

Skip to content