OKOLICZNOŚCIOWY BIEG Z OKAZJI OBCHODÓW 100-LECIA UTWORZENIA AMW GDYNIA 2022

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na to szczególne sportowe wydarzenie. Obok rywalizacji będzie to możliwość wspólnej integracji, dobrej zabawy w malowniczych – morskich plenerach plaż Trójmiasta!

REGULAMIN

Okolicznościowy bieg z okazji obchodów 100-lecia utworzenia AMW

14 maja 2022 Gdynia

1. Cel imprezy:

 • uczczenie obchodów 100-lecia utworzenia Akademii Marynarki Wojennej;
 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej;
 • propagowanie zdrowego stylu życia;
 • promocja Akademii Marynarki Wojennej.

2. Organizator:

 • Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

3. Miejsce i Termin:

 • Molo w Brzeźnie, ulica Jantarowa 1, Gdańsk;
 • 14 maja 2022 r. (sobota);
 • 11.00 – bieg na dystansie 10500 m.

4. Trasa:

 • Gdańsk molo Brzeźno (wzdłuż plaży) – Gdynia molo Orłowo – Gdynia promenada Królowej Marysieńki – Gdynia Polana w parku Kolibki.

5. Dystans:

 • 10500 m.

6. Warunki uczestnictwa:

w biegu mogą wziąć udział:

 • studenci, podchorążowie AMW, młodzież szkół wyższych, średnich oraz w kategorii open pracownicy resortu Obrony Narodowej i środowiska lokalne;
 • reprezentacje szkół wyższych powinny składać się z 6 osób

(2 kobiety, 4 mężczyzn);

 • reprezentacje szkół średnich powinny składać się z 10 osób (4 kobiety, 6 mężczyzn)
 • zawodnik musi posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegania lub złożyć własne oświadczenie;
 • każdy zgłoszony zawodnik musi zostać zweryfikowany poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na karcie uczestnika w Sekretariacie Biegu w tym na oświadczeniu dotyczące stanu zdrowia;
 • każdy zawodnik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem Biegu, przestrzegać jego postanowień oraz zasad bhp i ppoż.;
 • każdy zawodnik musi podporządkować się poleceniom Organizatora i odpowiednich służb;
 • pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją przez zawodnika niniejszego regulaminu;
 • osoby, które w dniu 14 maja 2022 r. nie ukończyły 18 roku życia zobowiązane są posiadać pisemne pozwolenie rodziców lub opiekunów prawnych.

7. Zgłoszenia:

8. Pomiar czasu i klasyfikacja:

 • elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu aparatury pomiarowej firmy Dom Tel Sport Timing;
 • wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety;
 • prowadzone będą klasyfikacje:

– generalna szkół średnich (zespół 6 mężczyzn i 4 kobiety) = 10 osób;

-generalna szkół wyższych (zespół 4 mężczyzn i 2 kobiety) = 6 osób;

– indywidualna open kobiet;

– indywidualna open mężczyzn.

9. Nagrody:

– generalna szkół średnich za 3 pierwsze miejsca puchary;

– generalna szkół wyższych za 3 pierwsze miejsca puchary.

10. Dodatkowe świadczenia organizatora:

 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma:

– medal okolicznościowy;

– grochówkę wojskową;

– wodę mineralną.

11. Ochrona danych osobowych:

 • administratorem danych osobowych Uczestników Okolicznościowego Biegu z okazji obchodów 100-lecia utworzenia AMW jest Akademickie Centrum Sportowe AMW;
 • dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia biegu, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru medali oraz wszystkich czynności związanych z promocją biegu – w tym publikacja wizerunku w mediach prowadzonych przez: Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów;
 • dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa ustawowego oraz w razie złożenia ewentualnych roszczeń do chwili przedawnienia roszczeń;
 • uczestnik posiada:
 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Postanowienia końcowe:

 • Obowiązuje limit zawodników;
 • Okolicznościowy bieg z okazji obchodów 100-lecia utworzenia AMW odbędzie się bez względu na pogodę;
 • podpisanie i złożenie karty uczestnika (zgłoszenia) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu;
 • w sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator;
 • dodatkowych informacji udziela: kmdr ppor. dr Maciej BZDAWSKI; bzdawa@interia.pl; telefon: 604 127 906.
Skip to content